Test 1

2012-01-17
Test setup, No results on "fouky boalou tourmou" and "farmvou maflou fourou"
2012-01-18
"farmvou maflou fourou" indexed, "fouky boalou tourmou" not indexed
2012-01-18
Add of text url for "bimez kafou galou" and "ramkou jaglou tifak". Each one not indexed
2012-09-25
Add hidden for "Barakou kimofakou falou" not indexed
Fouky boalou tourmou Indexed

To Index